1. Home
  2. Meststoffen

Meststoffen

Meststoffen zijn belangrijk voor een gezond gewas. Regelmatig uw tuin of agrarische percelen bemesten draagt bij aan een diepgroen, dicht of mosvrij gazon, goed groeiende gewassen, een rijke oogst.

In ons assortiment vindt u verschillende meststoffen van bekende merken zoals DCM en Culterra. Wij leveren zowel gangbare als biologische meststoffen.

Wij verkopen biologische meststoffen die in de EU zijn toegelaten. Niet al deze biologische producten hebben een SKAL-keurmerk. Nederlandse biologische producenten mogen in hun productieproces alleen SKAL-gecertificeerde producten gebruiken. Controleer daarom als Nederlandse biologische ondernemer altijd of een product een SKAL-keurmerk heeft.

De meststoffen zijn onderverdeeld in vaste meststoffen, vloeibare meststoffen en bodemverbeteraars. De vaste meststoffen kunnen in verschillende vormen worden geleverd: korrelvorm, granulaat of poedervorm. Lees meer…

Filters

Resultaat 1–40 van de 42 resultaten wordt getoond

Meststoffen kopen

Vloeibare meststoffen of vaste meststoffen? 

Bij de keuze tussen vloeibare of vaste meststoffen spelen de volgende aspecten een rol: arbeid, efficiëntie, precisie, kostprijs en milieu. Kiest u voor het verspuiten van vloeibare meststoffen, dan kunt u de adviesgift zeer nauwkeurig aan het gewas toedienen. Verliezen aan perceelsranden zijn minimaal en overlap op aanliggende percelen is eenvoudig te voorkomen met moderne spuittechniekEen tweede argument om te kiezen voor vloeibare meststoffen is dat u zonder beperking ureum-, ammonium- en nitraatstikstof in elke verhouding kan combineren. Dit geeft de mogelijkheid sturing te geven aan de snelheid waarmee bijvoorbeeld stikstof beschikbaar is voor de plant en opgenomen wordt. Nitraat is bijvoorbeeld gemakkelijk opneembaar voor de plant, dit geeft snelle groei. Ureum- en ammoniumstikstof hebben een tragere werking, waardoor deze stikstofvormen over een langere groeiperiode vrijkomen. 

Praktische voordelen van vloeibare meststoffen 

Een goede kunstmeststrooier of een brede spuit kunnen meewegen in de beslissing. Op incourante percelen is het simpelweg niet mogelijk om met een kunstmeststrooier een goede verdeling te krijgen, zonder overlap. Een precisiebemesting doormiddel van een GPS gestuurde veldspuit is hierbij ideaal. Indien telers de GBM spuitpaden ook willen gebruiken om kunstmest te strooien, lopen de strooibreedtes op tot wel 45 meter. Om op zulke breedtes te kunnen strooien, is een nauwkeurige strooierafstelling moeilijk. Vloeibare meststoffen laten zich daarentegen nauwkeurig doseren, zowel langs de rand van het perceel als over grote breedtes. 

Vloeibare meststoffenvolvelds verspuiten of injecteren? 

Vloeibare meststoffen kunt u volvelds (bovengronds) verspuiten of injecteren met een spaakwielinjecteur. Na toediening wordt ureumstikstof in de bodem eerst omgezet in ammonium, waarbij de kans op stikstofvervluchtiging ontstaat. Dit verlies is afhankelijk van de bodem- en weersomstandigheden. Het verlies varieert van 5 tot wel 30% indien er volvelds wordt toegediend. Het toedienen van vloeibaar ureum via de spaakwielinjecteur geniet daarom vaak de voorkeur. Door het injecteren van de meststof in de bodem (8 – 10cm diep) wordt stikstofverlies door vervluchtiging flink gereduceerd. Een veldspuit heeft echter een grotere werkbreedte en  de machine is licht van  gewicht, waardoor minder spoorvorming optreedt. Bekijk hier ons assortiment vloeibare meststoffen. Ons assortiment vaste meststoffen vindt u hier. Producten die de bodemstructuur verbeteren, vindt u in de categorie Bodemverbeteraar. 

Stikstof meststoffen 

Planten ontvangen uit organische stof en bodemmineralen een natuurlijke aanvoer van stikstof (N)Dit is meestal niet voldoende om in de behoefte van gewassen te voorzien. Wanneer stikstof onvoldoende in de bodem aanwezig is, beperkt dit de optimale groei van het gewas. Door minerale meststoffen te gebruiken, kunt u deze tekorten aanvullen gedurende de groeiperioden. 

Fosfaat meststoffen 

De plant heeft het element fosfor (P) nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Daarnaast speelt fosfor een rol bij verschillende fysiologische processen in de plant, zoals assimilatie en de ademhaling. Daarom heeft fosforgebrek een bijzonder nadelige invloed op de opbrengst van gewassen. De hoogte van de fosfaatbemesting hangt af van de fosfaattoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Een goed bemestingsadvies bestaat daarom uit een gewasgericht advies en een bodemgericht advies, zodat u kunt bepalen wat de gewenste en huidige fosfaattoestand is en hoe u eventuele tekorten kunt aanvullen. 

Kalium & Magnesium meststoffen 

Kalium (K) is geen bestanddeel van de organische stoffen waaruit de plant is samengesteld. Het komt in het celvocht uitsluitend voor in de vorm van K+-ionen. Deze vervullen echter een onmisbare functie bij de stofwisselingsprocessen in de plant. Daardoor heeft kalium een gunstige invloed op de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen. Het bevordert bijvoorbeeld de productie van koolhydraten. Voor gewassen die rijk zijn aan deze bestanddelen (aardappelen,peren en bieten) is een ruime kalivoorziening daarom noodzakelijk. Maar de beschikbaarheid van kalium, magnesium en calcium houdt met elkaar verband. Op dalgrond is bijvoorbeeld soms een overmaat aan magnesium beschikbaar voor het gewas. Dat bemoeilijkt de opname van kalium door de plant, omdat die als het ware wordt verdrongen. In dat geval moet de kaligift omhoog.  

Bij het maken van een keus uit de kalimeststoffen gaat het vooral om een keuze tussen de chloorarme en de chloorhoudende producten. Die keuze zal afhangen van het gewas, de grondsoort en het moment van toepassing.  

Magnesium is naast stikstof, fosfaat en kali een van de hoofdelementen die een plant nodig heeft voor een goede groei. Het element is een belangrijke bouwstof voor chlorofyl, het bladgroen. Vandaar dat een tekort aan het element gemakkelijk verward kan worden met stikstofgebrek. Magnesium is een van de positief geladen nutriënten in de bodem, naast kalium, natrium en calcium. Zij binden zich aan het klei-humuscomplex. Hoe meer (negatief geladen) kleideeltjes, hoe meer plek voor de positief geladen elementen. Vandaar dat zandgronden het gevoeligst zijn voor gebrek (weinig kleideeltjes) 

Calcium is het grootste molecuul en heeft om die reden het meest effect op de structuur; het zorgt voor ruimte tussen de kleiplaatjes. Maar ook de andere positief geladen elementen dragen bij aan de rulheid van de grond. Het aandeel calcium moet echter verreweg het grootst zijn omdat dit element alleen door de jonge worteldelen opgenomen kan worden.  

Calcium strooien: Agri Gips, Agro structuurkorrel, DCM zeewierkalkDCM Groen KalkDCM Solafida   

Calcium spuiten: Calciumchloride, kalksalpeter, Chelal Omnical 

 

NPK, NP en PK meststoffen 

NPK-, NP- en PK-meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel. Sommige samengestelde meststoffen bevatten ook secundaire en microvoedingsstoffen die voor specifieke gewassen essentieel zijn. De benodigde voedingselementen kunnen in één werkgang worden toegediend. Dit bespaart niet alleen arbeid maar zorgt er ook voor dat er minder rijsporen in het land worden gemaakt. Dit komt de bodemstructuur ten goede. 

Ons assortiment bevat diverse vloeibare en vaste mengmeststoffen met verschillende doses N, P & K. 

 

Kalk en Gips meststoffen 

Kalk en gips meststoffen hebben een positieve invloed op de bodemconditie. Met kalkmeststoffen is de teler in staat de bodem-pH te sturen. Gips heeft een positieve invloed op de bodemstructuur. 

Kalkmeststoffen voor een goede bodem-pH 

Door steeds lagere gebruiksnormen binnen het huidige mestbeleid wordt er minder stikstof en fosfaat bemest. De behoefte van gewassen is echter niet veranderd. Daarom is het noodzaak de bodemconditie van onze kostbare grond te optimaliseren, zodat deze in staat is de stikstof en fosfaat optimaal te benutten. Van nature zijn er in Nederland veel bodemsoorten die een te lage pH hebben en daardoor de stikstof- en fosfaatbenutting juist negatief beïnvloeden. De bodem kan als gevolg daarvan géén optimale opbrengsten leveren. Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van een streefwaarde van 5,4, dan kan bijvoorbeeld de maïsopbrengst gemakkelijk met 10% tot 20% dalen. Via bekalken kunt u dit voorkomen. Met onze hoogwaardige kalkmeststoffen optimaliseert u eenvoudig de bodemconditie. 

Gips meststoffen voor een goede bodemstructuur 

Gips, ofwel calciumsulfaat, heeft een positief effect op de bodemstructuur, met name op kleigronden met een hoge pH. Een goede bodemstructuur is belangrijk voor een teler. Bij een slechte bodemstructuur heeft u eerder problemen bij de waterhuishouding, beworteling, ziektewering en berijdbaarheid van het land. Hierdoor is het gewas minder sterk, kunt u het land minder goed berijden en wordt oogsten ook lastiger. Voor een goede bodemstructuur is het belangrijk dat er voldoende calcium aanwezig is. Calcium houdt de kleiplaatjes op een mooie afstand van elkaar, voor een luchtige, rulle structuur. Bovendien zorgt calcium voor prima binding van de kleiplaatjes onderling. Ook op zandgrond is calcium belangrijk, het zorgt in samenhang met humus voor een optimale binding van de verschillende elementen. 

Enkele voorbeelden van kalk en gips meststoffen: DCM Groen Kalk, DCM Solafida, Agri Gips, Agro structuurkorrel, DCM zeewierkalk 

Meststoffen kiezen

Zoekt u goedkope organische meststoffen, meststoffen voor gras, de complete tuin of specifiek voor hagen, hortensia’s, uw moestuin of tomaten? Er zijn veel verschillende meststoffen verkrijgbaar, waardoor het soms lastig te bepalen is welke meststoffen u moet kopen. Neem eens een kijkje bij onze verschillende soorten meststoffen die geschikt zijn voor o.a. het gazon, hagen, moestuin, siertuin en nog meer veel meer!

Lees verder om te bepalen welke bodemverbeteraar of meststof u kunt gebruiken voor een gezonde bodem waarin uw gewassen goed gedijen. P.G. Kusters B.V. biedt een uitgebreid assortiment goedkope organische meststoffen, bodemverbeteraars, vaste en vloeibare meststoffen en stoffen om de bodemstructuur te verbeteren, zoals DCM Solafida of lava granulaat.

Meststoffen voor verschillende doelen

Voor welk doel koopt u meststoffen? Wilt u de bodem verbeteren na de oogst, planten een extra groenboost geven, meer opbrengst in de moestuin, betere kleuring van uw appels, de tuin voorzien van extra bemesting in het najaar?

Bemestingsadvies voor verschillende grondsoorten

Of u nu zoekt naar meststoffen voor de bemesting van het gazon, de aardbeien of uw agrarische percelen, zoals fruitbomen, akkerland of grasland, eerst zult u moeten bepalen met welke grondsoort u te maken heeft.  Kleigrond bemesten vraagt een andere aanpak dan het verbeteren van zandgronden, of stikstofrijke gronden. Wilt u grond verbeteren, dan is niet alleen de soort grond maar ook de structuur en textuur van de bodem van belang.

Een verdichte bodem vraagt om een andere aanpak dan een losse, uitgeputte bodem. Om een gerichte keuze te kunnen maken bij het kopen van meststoffen, zijn deze aspecten van belang.

Kleigrond losser maken

Bestaat de bodem uit klei? Dan kan het nodig zijn om de bodemstructuur van de kleigrond te verbeteren. Het toevoegen van compost, zand of lava kan helpen de structuur van de bodem te verbeteren, waardoor het wateropnemend vermogen en de luchtdoorlatendheid van de bodem verbeteren. Dit komt de beworteling van uw gazon, groenteplanten, bomen, heesters of vaste planten ten goede.
Bestaat de bodem uit een andere grondsoort, zoals zand, veen of löss? Ook dan is het natuurlijk van belang uw bodemstructuur en -textuur te optimaliseren. Bij zand of löss het vaak lastiger om uitspoelen te voorkomen, een te vaste structuur komt bij deze bodemsoorten nauwelijks voor.

Wat betekent de NPK-waarde in meststoffen en plantenvoeding?

De NPK-waarde geeft aan hoeveel stikstof, fosfor en kalium er in een meststof zit. Alle planten hebben deze drie essentiële macronutriënten nodig. Het is belangrijk om te weten wat de NPK-waarde van uw grond en meststof is. Zo kunt u de juiste hoeveelheid voedingsstoffen toedienen.

Wat doen deze drie voedingsstoffen eigenlijk voor uw gewas?

N staat voor stikstof. Stikstof is nodig voor de groei van een plant.

P staat voor fosfor. Fosfor helpt bij het aanmaken van wortels en het ontwikkelen van bloemen en vruchten.

K staat voor kalium. Kalium helpt met het verplaatsen van water en voedingsstoffen in de plant.

U kunt zich voorstellen dat elke plant in de verschillende ontwikkelingsstadia verschillende waardes van N, P en K nodig heeft.

Het is belangrijk dat het gewas genoeg NPK en andere voedingsstoffen ontvangt EN kan opnemen. Zo voorkomt u gebreksverschijnselen als matige groei, weinig vruchten of slecht blad. Een gezonde plant is bovendien beter beschermd tegen ziekten en plagen.

Voldoende sporenelementen?

Sporenelementen zijn essentiële voedingsstoffen die elk gewas nodig heeft. Elk gewas heeft andere verhoudingen sporenelementen nodig, en per groeiperiode van het gewas kan de vraag naar bepaalde sporenelementen hoger of lager zijn. Bevat de bodem te weinig sporenelementen, dan kan dit grote invloed hebben op de kwaliteit van het gewas en op de opbrengst van het gewas.

Omdat er als gevolg van de regelgeving tegenwoordig minder mest wordt uitgereden EN omdat de gehaltes sporenelementen in dierlijke mest minder worden door maatregelen van bijvoorbeeld de voederindustrie, is de aanvoer van sporenelementen de laatste jaren verminderd. Bovendien worden minder mineralen door regen aangevoerd. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid zink die door regenwater wordt aangevoerd, sterk afgenomen. Zink speelt in planten een belangrijke rol bij de opbouw van bladgroen (chlorofyl) en bij de eiwitsynthese. Een gebrek aan zink leidt bij de meeste gewassen tot geelverkleuring rond de nerven. Ook het gehalte borium (B) neemt af. Boriumgebrek uit zich vooral in de groeipunten, maar ook het blad verkleurt geel.

Sporenelementen kunnen zich daarnaast binden aan bodemdeeltjes. Daardoor worden ze minder beschikbaar. Ook de pH-waarde van de bodem heeft invloed. Zink (Zn), koper (Cu), ijzer (Fe) en mangaan (Mn) zijn minder beschikbaar bij hogere pH, terwijl silicium (Si) en Molybdeen (Mo) een omgekeerd beeld laten zien. Tot slot kunnen sporen door intensieve neerslag ook uitspoelen, dit is bijvoorbeeld het geval voor borium.

Het is daarom steeds belangrijker de bodem te monitoren op voldoende sporenelementen. Overigens kan ook een overmaat aan sporen schadelijk zijn.
Bespreek met uw adviseur welke bemonstering gewenst is, als u problemen waarneemt in het gewas. Zo krijgt u inzichtelijk welke gehaltes borium, ijzer, koper, mangaan, zink, silicium, molybdeen, kobalt en selenium uw bodem bevat.

Grondmonster nemen

Wilt u een bemestingsadvies op maat? Dan is het bemonsteren van de bodem een eerste vereiste. Zo komt u erachter wat de structuur en textuur van uw bodem zijn, of de grond rijk is aan bodemleven, of er een tekort is aan stoffen, en zo ja welke stoffen u kunt toevoegen om de bodem te verbeteren.

Neem voor meer informatie over onze meststoffen contact met ons op.