Privacy policy

Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen P.G. Kusters Land en tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Privacybeleid

P.G. Kusters Land en tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku hechten veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

 • Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
 • Dat wij uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.


1.     
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij P.G. Kusters Land en tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku geregistreerd zodra producten en/of diensten bij ons worden afgenomen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde diensten/producten te kunnen leveren. In dat geval maken wij afspraken met derden zodat ook zij de voorwaarden van de AVG hanteren bij verwerking van uw persoonsgegevens;

Afhankelijk van welke gegevens nodig zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Gegevens over het gebruik van onze producten en/of diensten
 • Inloggegevens
 • Technische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, cookies en het surfgedrag op onze websites.
 • Gegevens welke in kader van wettelijke verplichtingen noodzakelijk zijn.


2.     
Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

 • In  het kader van het uitvoeren van een koopovereenkomst en/of verkoopovereenkomst.
 • Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met betrekking tot de producten/diensten van P.G. Kusters Land en tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku, door middel van automatische e-mails of post;


3.    Delen met anderen

P.G. Kusters Land en Tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van P.G. Kusters Land en Tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku  bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de leverancier van onze software, mailprovider en hostingpartij). Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen als wij zelf hanteren.


4.     
Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.


5.     
Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.


6.  Autoriteit Persoonsgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, misbruik vermoedt, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door P.G. Kusters Land en Tuinbouwbenodigdheden B.V. en/of Proku verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.
Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

P.G. Kusters Land en tuinbouwbenodigdheden B.V. en Proku
Waaldijk 3
6621 KG Dreumel
0487571342 of 0487745014
info@pgkusters.nl of info@proku.nl