Leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P.G. Kusters Land- en Tuinbouwbenodigdheden B.V., tevens handelend onder de naam Proku, hierna te noemen Kusters B.V.

1. Definities:

1.1 Onder consument wordt verstaan een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2. Algemeen:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij Kusters B.V. partij is. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk afgeweken worden. Eventuele voorwaarden van een wederpartij zijn slechts geldend na schriftelijke acceptatie door Kusters B.V.

2.2 De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van onderhavige voorwaarden van Kusters B.V.. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

2.3 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.

2.4 Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Aanbiedingen:

3.1 Alle offertes zijn verblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Overeenkomsten worden eerst van kracht nadat de bestelling of de opdracht van de wederpartij schriftelijk door Kusters B.V. is aanvaard en alle voor de uitvoering benodigde gegevens van de wederpartij zijn ontvangen.

3.3 Aanbiedingen en toezeggingen van door Kusters B.V. ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en personeelsleden inbegrepen, binden Kusters B.V. slechts indien en nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd.

4. Prijzen:

4.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op aflevering bij het magazijn en depot van Kusters B.V.. De prijzen zijn exclusief BTW en kosten van eventuele verpakking.

4.2 Bij verandering van kostprijsbepalende omstandigheden kan Kusters B.V. de in eerste instantie overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen. In dat geval kan de consument wederpartij vóór de aflevering doch uiterlijk binnen 3 maanden na totstandkoming van de koopovereenkomst die overeenkomst ontbinden.

5. Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten via de elektronische weg heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

5.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kusters B.V. retourneren, conform de door Kusters B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Kusters B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5.5 De consument beschikt niet over een herroepingsrecht ten aanzien van producten:

a)      die door Kusters B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)      die snel kunnen bederven of verouderen;

e)      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f)       voor losse kranten en tijdschriften;

 6. Leveringen:

6.1 Levering geschiedt af magazijn en depot van Kusters B.V.

6.2 De opgegeven of overeengekomen levertijd zal door Kusters B.V. zoveel mogelijk worden nagekomen, zij is echter geen fatale termijn.

6.3 Overschrijding van opgegeven termijnen door Kusters B.V. leidt slechts tot verzuim van Kusters B.V., indien Kusters B.V., na verloop van de overeengekomen termijn door de wederpartij schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming, in gebreke is gesteld en Kusters B.V. alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.

6.4 Ingeval van levering op afroep is de wederpartij verplicht de zaken op afroep op de overeengekomen tijdstippen af te nemen; indien de overeengekomen termijnen door de wederpartij overschreden worden is Kusters B.V. gerechtigd de daardoor ontstane kosten waaronder opslagkosten in rekening te brengen. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken het bedrijf van Kusters B.V. verlaten.

6.5 Vanaf de levering of verzending en in opslag name door Kusters B.V. zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Emballage:

7.1 Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom, als bedoeld in artikel 12, voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan Kusters B.V. is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen 3 maanden na de dag van aflevering.

7.2 Het is wederpartij verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.

7.3 Wederpartij is gehouden Kusters B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade welke mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding van het bepaalde in dit artikel.

8. Garantie, risico en aansprakelijkheid:

8.1 Indien de door Kusters B.V. geleverde zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Kusters B.V. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

8.2 Indien door een zaak die een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken, waarvoor Kusters B.V. aansprakelijk is, danwel schade ontstaat door toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de verplichtingen door Kusters B.V., is de omvang van de aansprakelijkheid van Kusters B.V. beperkt tot driemaal de waarde van de zaak c.q. van de betreffende overeenkomst. Verdergaande aansprakelijkheid dan voor directe schade door een gebrek in het geleverde is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kusters B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid:

9.1 Kusters B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook, welke wederpartij mocht lijden door het niet, niet tijdig of het niet volledig leveren van zaken en diensten, met uitzondering van gevallen van opzet en grove schuld. Indien Kusters B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. In het laatste geval is Kusters B.V. maximaal gehouden het aan wederpartij gefactureerde bedrag terzake die leverantie c.q. dienst te vergoeden.

9.2 Indien en voor zover Kusters B.V. gehouden zou zijn om schade te vergoeden komt in ieder geval niet in aanmerking voor vergoeding:

a) bedrijfsschade waaronder onder meer stagnatieschade en gederfde winst;

b) op zicht schade. Onder op zicht schade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9.3 Kusters B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van wederpartij of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:

a) ondeugdelijkheid van materiaal of onderdelen die door wederpartij ter beschikking zijn gesteld;

b) functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door wederpartij is voorgeschreven;

c) ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door of namens wederpartij te werk zijn gesteld.

9.4 Wederpartij vrijwaart Kusters B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Kusters B.V. geleverde producten en/of materialen.

10. Reclames:

10.1 De wederpartij dient het geleverde bij ontvangst te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Kusters B.V. gemeld te worden. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk 3 maanden na levering schriftelijk te melden aan Kusters B.V. Bij niet tijdige melding vervalt iedere aanspraak jegens Kusters B.V..

10.2 Een klacht of reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

11. Eigendomsvoorbehoud:

11.1 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke Kusters B.V. op grond van de koopovereenkomst geldende kan maken, blijven de geleverde zaken eigendom van Kusters B.V.

11.2 De geleverde zaken, die krachtens het voorgaande onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of er enig ander recht op te vestigen.

11.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Kusters B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

12. Betaling:

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij het niet nakomen van enige betalingsverplichting is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 0,75% per maand.

12.2 Kusters B.V. behoudt zich het recht voor om van de wederpartij zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen. Wanneer de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, heeft Kusters B.V. het recht verdere levering op te schorten. De daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving komen voor rekening van de wederpartij.

12.3 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kusters B.V. verschuldigde. De wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

13. Buitengerechtelijke incassokosten:

13.1 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde som, met een minimum van € 100,00.

14. Overmacht:

14.1 Tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst kunnen aan Kusters B.V. niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kusters B.V. kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Kusters B.V. komt. In ieder geval maar niet beperkt tot, wordt het volgende onder overmacht verstaan: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kusters B.V. dan wel in het bedrijf van leveranciers van Kusters B.V..

14.3 Overmacht schorst de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst voor de wederpartij niet

 15. Ontbinding:

15.1 Kusters B.V. heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te kunnen worden indien:

  • de wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  • ten aanzien van de wederpartij een wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
  • het bedrijf van de wederpartij wordt ontbonden dan wel op andere wijze ophoudt te bestaan.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

16.1 Op elke overeenkomst tussen Kusters B.V. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Eventuele geschillen welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Arnhem.

16.3 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17 Depot:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 20 april 2011, onder nummer 2011/6 en treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden.