Verbod op vermijdbaar gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Verbod op vermijdbaar gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw.
Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken.

Het doel van de overheid is het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen en voor bescherming van de volksgezondheid.

Wat betekent dit voor de praktijk? ( schuin gedrukt zijn de letterlijke wetteksten)

Het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen buiten de landbouw.

Wat is buiten de landbouw?
Dit zijn bedrijven die geen gewassen telen of kweken.

Een hovenier kan dus bij een klant geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken ter bestrijding van onkruiden en plagen. Wel kan hij als hij zelf planten opkweekt gewasbeschermingsmiddelen (indien nodig) gebruiken.

Ook bedrijven en gemeenten, waterschappen ed mogen geen gebruik meer maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Op het besluit zijn ook uitzonderingen van kracht:

-locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;
-het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;
-spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of;inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;
-locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.
-locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden.
-locaties waar een elektrische installatie voor hoogspanning aanwezig is waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking.
-voor het behandelen van stobben in, op of langs weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.
-terreinen met een specifieke botanische waarde, waar het publiek ten minste twee maanden per jaar tegen betaling toegang heeft, met uitzondering van de verharde oppervlakken.

Ook voor een aantal specifieke onkruiden en plagen is er een uitzondering dit zijn onderstaande:

a.duizendknoop: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica), Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii) en kruisingen;
b.ambrosia (Ambrosia species);
c.eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea);
d.bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea);
e.buxusmot (Cydalima perspectalis);
f.fluweelboom/azijnboom (Rhus species);
g.hemelboom (Ailanthus altissima);
h.Pontische rododendron (Rhododendron x superponticum);
i.Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina);
j.eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea;
k.esdoorn (Acer species) met uitzondering van Acer campestre;
l.witte abeel (Populus alba);
m.grauwe abeel (Populus x canescens);
n.zuurbes (Berberis species), niet zijnde Berberis vulgaris;
o.robinia (Robinia pseudoacacia);
p.rimpelroos (Rosa rugosa);
q.dwergmispel (Cotoneaster species) met uitzondering van Cotoneaster integerrimus;
r.knolcyperus (Cyperus esculentus), en
s.trosbosbes (Vaccinium corymbosum en hybriden).

De bovenstaande regeling/verbod is niet van toepassing als gebruik gemaakt wordt van:

Een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico of een biologisch gewasbeschermingsmiddel voor zover deze voor het desbetreffende gebruik beschikbaar is.
Enkele middelen met deze classificatie zijn: Xentari, Serenade, Flipper, VBC Ultra, NeemAzal-T/S, Bio 1020, Vacciplant, Zwavel.

Ook de middelen op de RUB lijst mogen gebruikt worden. https://www.ctgb.nl/onderwerpen/duurzaam/documenten/regelingen/2017/10/25/rub-lijst

Hierop staat bijvoorbeeld Zout als onkruidbestrijdingsmiddel of Bier voor het vangen van slakken.
Een gewasbeschermingsmiddel, dat niet is ingedeeld als gevaarlijk voor het aquatische milieu of die een prioritaire gevaarlijke stof bevat.

Indien er nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met onze adviseur de heer J. Kusters, via info@pgkusters.nl of telefoon 0487-57.13.42

 

 

Algemeen

Andere blogberichten